Porsche Golf Cup – Porsche Centre Mechelen – Dag 2

porsche_centre: Lode
golf club: Royal Golf Club Keerbergen
pgc_cup_date: 20230630
pgc_cup_street: Vlieghavenlaan
pgc_cup_housenumber: 50
pgc_cup_zip: 3140
pgc_cup_city: Keerbergen

pgc_cup_starters_list_is_downloadable: 1
### generate starters list

results_pdf: https://porschegolfcup.be/wp-content/uploads/2023/03/PGC_PorscheCentreMechelen.pdf
### download results pdf

form-title: Porsche Golf Cup 2023 - Porsche Centre Mechelen - Dag 2
form-scheduleStart:
form-scheduleEnd: 06/30/2023
form-is_active: 0